Ηεκτρονική Αρχειοθέτηση
Κάθε Φορέας έχει τη δυνατότητα σε 24/7 βάση για πρόσβαση στους servers της εταιρείας τόσο για τη λήψη όσο και για την αποστολή αρχείων του.