Βασιλική Χρυσοπολίτου

H Βασιλική Χρυσοπολίτου Βιολόγος MSc. είναι επιστήμονας ειδικός σε θέματα παρακολούθησης, διατήρησης και διαχείρισης ειδών, τύπων οικοτόπων και οικοσυστημάτων.

  • Έχει 15 έτη επαγγελματικής εμπειρίας, εργαζόμενη στο ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ από το 2006, ως μέλος του Τομέα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών.

  • Διαθέτει πολυετή πείρα στα αντικείμενα των Κοινοτικών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία των Οικοτόπων), 2009/147/ΕΚ (Οδηγία των Πτηνών) και 2000/60/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα), καθώς και σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας και σχεδιασμού της διαχείρισης και παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών.

  • Μεταξύ άλλων, συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη και υποβολή της 2ης, 3ης και 4ης εθνικής εξαετούς έκθεσης για την κατάσταση διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος (εφαρμογή του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων) και σε δράσεις επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα.

  • Έλαβε μέρος στον συντονισμό εποπτείας στην Ελλάδα και στην παρακολούθηση (μέσω τηλεπισκόπησης) της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο.

  • Συμμετείχε σε έργα που αφορούσαν στον σχεδιασμό της παρακολούθησης, και στον σχεδιασμό δράσεων σε περιοχές εντός και εκτός του Δικτύου Natura 2000 σε Ελλάδα και Κύπρο. καθώς και σε άλλα σχετικά έργα στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ (LIFE, Interreg, FP7 κτλ).

  • Ήταν συντονίστρια του έργου LIFE+ AdaptFor "Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα" και συμμετέχει στην ομάδα έργου του ForestLife.